O KONGRESIE

Kraje Grupy V4 należą do najszybciej rozwijających się gospodarek UE, dzieje się tak głównie dzięki tradycjom przemysłowym regionu ale także ciągle niskim kosztom siły roboczej w porównaniu do krajów zachodu UE. Najnowsza rewolucja przemysłowa, zwana rewolucją 4.0 stwarza wyzwania dla krajów konkurujących dotąd niskimi kosztami pracy. Automatyzacja, technologie ICT, robotyzacja itp. powoduje zmniejszenie przewagi konkurencyjnej budowanej na konkurencyjnych kosztach robocizny. Jednocześnie przedsiębiorstwa regionu V4 należące do organizacji klastrowych reprezentują najczęściej najwyższy poziom innowacji i zaawansowania technologicznego w stosunku do średniej przemysłowej krajów V4.

Nakłada to na Klastry i ich organizacje odpowiedzialność za „wciągnięcie” innych podmiotów gospodarczych do najnowocześniejszych technologii i metod produkcji. Celem realizacji projektu jest wymiana informacji między innowacyjnymi przedsiębiorstwami oraz integracja klastrów i inicjatyw klastrowych, podmiotów działających w klastrach z krajów grupy wyszehradzkiej mająca na celu podniesienie ich konkurencyjności i wyrównania szans rozwoju poprzez wymianę doświadczeń. Znaczna część klastrów prowadzi swoją działalność w sektorach innowacyjnych i wysoko technologicznych , które mają ogromną przestrzeń do współpracy i powiązań biznesowych.

W projekcie chcemy stawić czoła problemom związanym z działalnością klastrów w regionie V4 poprzez zorganizowanie spotkania (2 dni)- ze względu na kluczową rolę branż high-tech wrewolucji przemysłowej 4.0 wiodącym tematem projektu będą następujące sektory:

1. lotniczo-zbrojeniowo-kosmiczny,

2. ICT

3. biotechnologia (w tym -branża spożywcza i rolnictwo),

4. Elektromobilność.

Nadal będziemy kontynuować dyskusje już podjęte na konferencji „Clusters in the Visegrad Group - Challenges of the Future”, tj. innowacje w klastrach (współpraca w dziedzinie badań i rozwoju w ramach klastrów) oraz nt. polityk klastrowych w poszczególnych krajach V4.

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY I SPONSORZY

PARTNERZY PROJEKTU

PARTNERZY KONGRESU

SPONSORZY

WSPÓŁORGANIZATORZY CONFERENCJI

PATRONAT MEDIALNY

PROGRAM

1st Visegrad Clusters Congress
V4 companies-regional leaders in the time of 4.0 industrial revolution *

25-26 września 2018
Miejsce: CENTRUM EDUKACYJNO-KONGRESOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Ul. Konarskiego 18 B, Gliwice

Dzień 1
25 września 2018 r. (wtorek)

Dzień 2
26 września 2018 r. (środa)

*Organizatorzy zastrzegają sobie, iż mogą nastąpić zmiany w programie.

Informacja podsumowująca wydarzenie

1st Visegrad Clusters Congress - dobiegł końca – burzliwe dyskusje i ważne konkluzje

Ważna rola V4 jako szybko rozwijającego się rynku w ramach Unii Europejskiej


Bliższa współpraca podmiotów w regionie V4 oraz Industry 4.0 były głównymi tematami I Kongresu Klastrów Wyszehradzkich. Ponad 40 ekspertów z 7 krajów – przedstawicieli biznesu, administracji publicznej i środowisk akademickich, głównie z Polski, Czech, Słowacji i Węgier – przez dwa dni debatowało m.in. o finansowaniu i najważniejszych problemach związanych z działalnością klastrów w regionie V4 oraz ich roli w reindustrializacji europejskiej gospodarki. Zdaniem Artura Sobonia, Wiceministra Inwestycji i Rozwoju - Gospodarka regionu V4 to 64 mln Europejczyków, PKB rzędu biliona euro i ogromne nasycenie firmami, szczególnie z sektora MŚP to gigantyczny potencjał i trzeba budować go we wspólnym łańcuchu, który przyniesie korzyść wszystkim.

W wydarzeniu pt. 1st Visegrad Clusters Congress, które odbyło się w dn. 25-26 września br. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwiach wzięło udział ponad 150 osób, w tym m.in. przedstawiciele klastrów z całego kraju oraz z krajów Grupy Wyszehradzkiej, prezesi przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrach, przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz agencji rzadowych odpowiedzialnych za wspieranie i rozwój przedsiębiorstw, ale przede wszystkim sympatycy i osoby zainteresowane tematyką klasteringu. Jak podkreślali uczestnicy dyskusji, współpraca w ramach klastrów może przekierować gospodarkę tego regionu w kierunku Przemysłu 4.0, opartego na innowacjach i nowych trendach technologicznych. 

Kraje Grupy Wyszehradzkiej mają podobną strukturę gospodarczą, charakteryzuje je dość duży udział przemysłu. W Czechach przekracza on 30 proc., w Polsce i pozostałych krajach jest to niespełna 30 proc. przy średniej dla krajów starej Unii na poziomie 17 proc. Wciąż jest to jednak przemysł mniej produktywny niż w Europie Zachodniej. Z tego powodu, zdaniem Wiceministra Inwestycji i Rozowoju, Pana Artura Sobonia istnieje potrzeba, aby przekierować go na tory nowoczesnego, zasilanego cyfryzacją i robotyzacją Przemysłu 4.0. i rola klastrów jest tutaj ogromna.

W Polsce działa ponad 100 klastrów (w tym 16 klastrów kluczowych o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, wyłonionych w konkursie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii) – czyli organizacji skupiających firmy i jednostki naukowe z innowacyjnych sektorów gospodarki w określonych regionach Polski. Współpraca w ramach klastra pozwala im realizować wspólne prace badawczo-rozwojowe, przyciągać inwestycje i wymieniać doświadczenia, ułatwia nawiązywanie kontaktów handlowych. Najwięcej polskich klastrów działa w sektorze technologii ICT, przemysłu lotniczego, biotechnologii, przemysłu chemicznego, recyklingu oraz budownictwa.

Zdaniem Krzysztofa Krystowskiego, Prezesa Związku Pracodawców Klastry Polskie – Konkurencyjność firm w regionach bardzo często wiąże się z tzw. smart specialisation, czyli inteligentnymi specjalizacjami lokalnymi. Klastry są jednym z narzędzi, dzięki którym można wspierać i rozwijać takie inteligentne specjalizacje regionalne. My – jako klastry z Polski, Czech, Słowacji i Węgier –wspieramy przedsiębiorców poprzez budowanie infrastruktury zarówno społecznej, jak i technicznej, poprzez wspieranie ich inwestycji, rozwoju pracowników, prowadzeniu prac badawczych, żeby dzięki relacjom z nauką tworzyli nowe rozwiązania technologiczne i tworzyli innowacje, a dzięki temu stawali się bardziej konkurencyjni.

Mówcy reprezentujący klastry, ale także eksperci polscy i zagraniczni podkreślali potrzebę redefinicji polityki państwa wobec klastrów Grupy V4. Przedstawiono różne metody wsparcia klastrów przez rządy i samorządy państw V4, znajdując wiele podobieństw (zwłaszcza wśród luk pomocowych) ale także przykłady „dobrych praktyk”, którymi mogą dzielić się administracje regionu. Jako przykład „dobrych praktyk” warto wymienić program rządu Republiki Czeskiej, który zakłada wsparcie kwotą od 80 do 200 tysięcy Euro dla początkujących inicjatyw klastrowych (warunek co najmniej 1 roku działalności).

Mimo znacznych trudności w finansowaniu publicznym, poszczególne klastry osiągają znaczne sukcesy we wspieraniu działalności swoich członków, zwłaszcza poprzez kojarzenie biznesu z nauką. Jako pozytywny przykład przedstawiono firmę Energylandia, która rozwija z powodzeniem innowacyjną działalność w obszarze rozrywki rodzinnej, dzięki bliskiej współpracy z jednostkami naukowymi.

(Organizatorzy opracowują raport po konferencji, który będzie zawierał podsumowanie wyników dyskusji w trakcie wydarzenia).

Konferencja wspierana przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie

Współorganizator: Politechnika Śląska w Gliwicach

Patronaty Honorowe nad wydarzeniem: Ministerstwo Przedsiębiorczości i technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Pracodawcy rzeczpospolitej Polskiej, Patronat honorowy Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi, Patronat honorowy Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza.

Partnerzy projektu: Únia klastrov Slovenska (Slowacja), Moravský letecký klastr (Czechy), Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter (Węgry)

Partnerzy wydarzenia: Alior Bank S.A., Kapsch Telematic Services Sp. Z o.o., Ursus Dystrybucja Sp. z o.o., Śląski Klaster Lotniczy, Labolatorium Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero” Sp. z o.o., Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Klaster, Klaster Zrównowazona Infrastruktura, Klaster BioTechMed Mazowia,

Sponsorzy: ENERGYLANDIA 2000 Sp. z o.o. Energylandia Sp.k., AM Art-Media Agencja PR sp. z o.o., Cat@Net Sp. z o.o.

Partner Wspierający: Executive Club

Patronaty medialne: rzeczpospolita, Niezależna, Gazeta Polska, Polskie Radio 24,Super Express, Super Biznes

GALERIA